MUBKHAR APPLE GOLD LARGE 3412

BHD 9.000

9.000 BHD

AL-SHAYA MUBKHAR ALSH 810 GOLD

BHD 6.000

6.000 BHD

AL-SHAYA MUBKHAR ALSH 811 SILVER

BHD 5.500

5.500 BHD

ALSHAYA MUBKHAR ALSH-812 GRAY

BHD 6.500

6.500 BHD

MUBKHAR SILICON WHITE/BLUE ALSH-214WB

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR SILICON GREY/BLUE ALSH-211GB

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR SILICON WHITE/PINK ALSH-213 WP

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR SILICON GREY /PINK ALSH-210GP

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR SILICON WHITE /GREY ALSH-212WG

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR SILICON GREY/GREY ALSH-209GG

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR OVAL WHITE ALSH-208W

BHD 9.750

9.750 BHD

MUBKHAR OVAL GREY ALSH-207G

BHD 9.750

9.750 BHD

MUBKHAR CORK WHITE ALSH-206W

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR CORK GREY ALSH-205G

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR CYLINDER WHITE ALSH-203W

BHD 9.000

9.000 BHD

sold out

MUBKHAR CYLINDER GREY ALSH-202G

BHD 9.000

9.000 BHD

MUBKHAR LINES GREY ALSH-201G

BHD 8.500

8.500 BHD

MUBKHAR MATT GREY ALSH-204G

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR ALSH-505-1903S DARK BROWN

BHD 10.750

10.750 BHD

MUBKHAR ALSH-506-1903S WHITE

BHD 10.750

10.750 BHD

MUBKHAR ALSH-504-1903S BLACK

BHD 10.750

10.750 BHD

MUBKHAR TRIANGLE ALSH-507

BHD 16.250

16.250 BHD

MUBKHAR ALSH 39-L

BHD 8.500

8.500 BHD

sold out

MUBKHAR WHITE / GOLD ALSH 615

BHD 10.500

10.500 BHD

MUBKHAR SHA`AR LARGE (HAIR)

Faham + Plucker(Milghat)+ Bakhor Mumassak 1 tola

BHD 20.000

20.000 BHD

MUBKHAR SHA`AR SMALL (HAIR)

Faham + Plucker(Milghat)+ Bakhor Mumassak 1 tola

BHD 16.500

16.500 BHD

MUBKHAR SHA`AR LARGE-WHITE (HAIR)

Faham + Plucker(Milghat)+ Bakhor Mumassak 1 tola

BHD 20.000

20.000 BHD

MUBKHAR SHA`AR SMALL-WHITE (HAIR)

Faham + Plucker(Milghat)+ Bakhor Mumassak 1 tola

BHD 16.500

16.500 BHD

ANTIQUE GIFT SET LINE (REF.1717)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 21.750

21.750 BHD

ANTIQUE GIFT SET BLUE (REF.1718)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 21.750

21.750 BHD

ANTIQUE GIFT SET BRASS (REF.1495)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 19.500

19.500 BHD

ANTIQUE GIFT SET GOLD - (REF.1494)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 20.500

20.500 BHD

ANTIQUE GIFT SET BRONZE (REF.1496)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 19.500

19.500 BHD

ANTIQUE GIFT SET (REF.1186)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 19.250

19.250 BHD

ANTIQUE GIFT SET NEW (REF.1186A)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 22.000

22.000 BHD

CUPBOARD GIFT SET (REF.1188)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 23.250

23.250 BHD

sold out

CUPBOARD GIFT SET SMALL (REF.7000)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 19.000

19.000 BHD

TWO DRAWERS GIFT BOX (REF.7001)

Faham + Lighter + Plucker(Milghat) + Bakhor Mumassak 1 tola (2pcs)

BHD 18.500

18.500 BHD

WOODEN BOX W/MUBKHAR AB19-038

BHD 6.750

6.750 BHD

MUBKHAR PINEAPPLE NICKLE SMALL 3403

BHD 6.750

6.750 BHD

MUBKHAR PINEAPPLE NICKLE MEDIUM 3402

BHD 8.000

8.000 BHD

sold out

MUBKHAR PINEAPPLE ANTIQUE SMALL 3409

BHD 6.750

6.750 BHD

MUBKHAR PINEAPPLE B.ANTIQUE MEDIUM 3408

BHD 8.000

8.000 BHD

sold out

MUBKHAR WOODEN 6" 1357

BHD 2.700

2.700 BHD

sold out

MUBKHAR ALU.MEDIUM STEEL 1639

BHD 7.000

7.000 BHD

MUBKHAR ALU.BIG STEEL 1636

BHD 8.500

8.500 BHD

MUBKHAR METALIC 1385B

BHD 6.000

6.000 BHD

sold out

MUBKHAR METALIC 1383

BHD 5.750

5.750 BHD

MUBKHAR METALIC 1385

BHD 5.750

5.750 BHD

MUBKHAR W/HANDLE 6.25" - 308

BHD 4.500

4.500 BHD

MUBKHAR 646

BHD 4.750

4.750 BHD

MUBKHAR WOOEN ROUND BLACK 1693

BHD 4.500

4.500 BHD

MUBKHAR WOODEN 1048S

BHD 4.000

4.000 BHD

MUBKHAR 1477

BHD 5.250

5.250 BHD

MUBKHAR 1456

BHD 3.750

3.750 BHD

MUBKHAR 1720

BHD 4.250

4.250 BHD

sold out

MUBKHAR WOODEN ROUND 1677R

BHD 5.500

5.500 BHD

MUBKHAR 1434

BHD 2.900

2.900 BHD

MUBKHAR 1433

BHD 3.250

3.250 BHD

MUBKHAR 1479

BHD 3.500

3.500 BHD

MUBKHAR WOODEN 1350(ANTIQUE)

BHD 3.750

3.750 BHD

MUBKHAR 1478

BHD 3.800

3.800 BHD

MUBKHAR 1481

BHD 5.250

5.250 BHD

MUBKHAR 1451

BHD 4.000

4.000 BHD

MUBKHAR 1482

BHD 4.000

4.000 BHD

MUBKHAR 1488

BHD 2.400

2.400 BHD

MUBKHAR 5467

BHD 5.750

5.750 BHD

MUBKHAR 5468

BHD 6.000

6.000 BHD

MUBKHAR 5464

BHD 5.750

5.750 BHD

MUBKHAR APPLE NICKLE MEDIUM 3411

BHD 4.400

4.400 BHD